Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmniejszenie posiadania akcji w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki przez Akcjonariusza posiadającego co najmniej 10%

Raport bieżący 076/2011

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2011 r. Spółka otrzymała pisemne zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), w którym na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) informuje, że w wyniku transakcji zbycia akcji spółki LC Corp S.A. („Spółka”) zawartych w dniu 9 listopada 2011 r. Aviva OFE zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 14 listopada 2011 r. Aviva OFE posiadał 45 000 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,05 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 45 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,05 % ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 15 listopada 2011 r. Aviva OFE posiadał 36 800 000 sztuk akcji Spółki stanowiących 8,22% kapitału zakładowego spółki (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawnionych do 36 800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,22 % ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat