Zmniejszenie udziału Akcjonariusza poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 082/2008