Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin akcji promocyjnej, organizowanej przez Spółkę (odpowiedzialnej za realizację inwestycji mieszkaniowej, zwaną dalej „Organizatorem”), określa zasady konkursu „Polecaj nas i odbieraj nagrody” („Akcja Promocyjna”) polegająca na nagrodzeniu każdego uczestnika, którzy skutecznie poleci ofertę Organizatora nowym klientom na zasadach określonych poniżej.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Akcji Promocyjnej czuwa Dyrektor ds. Sprzedaży Tomasz Kaleta.
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
 4. Niniejsza Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zakupu lokalu mieszkalnego (na podstawie umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży przenoszącej własność) w inwestycjach realizowanych przez Develia S.A. oraz spółki celowe należącego do grupy spółek Develia S.A. („Uczestnik”).
 6. Uczestnikiem może być również osoba zatrudniona (na podstawie umowy o pracę, dzieło, zlecenie lub umowy o współpracy) w Develia S.A. lub w innych spółkach od niej zależnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Dziale Sprzedaży Mieszkań.

§ 2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wskazanie potencjalnego nabywcy/klienta mieszkania w ramach inwestycji realizowanej przez Organizatora, na poniższych zasadach:
  a. Osoba polecająca (Uczestnik) na stronie internetowej www.develia.pl/polecaj wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym niezbędnie jest podanie swoich danych oraz danych osoby polecanej (imię, nazwisko, e-mail, lokalizacja). Na adres e-mailowy osoby polecanej zostanie przesłany e-mail z linkiem potwierdzającym powiązanie z Uczestnikiem i zainteresowanie ofertą Organizatora. Po zaakceptowaniu przez osobę polecaną zgłoszenia jej dane zostaną skierowane do działu sprzedaży Organizatora celem weryfikacji i prezentacji oferty; lub
  b. Osoba polecana (potencjalny nabywca) przy pierwszym kontakcie z Biurem Sprzedaży Organizatora wypełnia formularz zgłoszeniowy, wskazując w nim dane osobowe Uczestnika i potwierdza polecenie go przez Uczestnika. Na adres e-mail Uczestnika zostanie przesłane zapytanie w celu potwierdzenia polecenia oraz zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej. Potwierdzenie polecenia przez Uczestnika jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do Akcji Promocyjnej.
 2. Za nowego nabywcę/klienta uważa się osobę, która nie znajduje się w bazie kontaktów Organizatora (CRM), przy czym nie dotyczy to współmałżonka.
 3. Za sprzedane mieszkanie uważa się to mieszkanie:
  a. które jest przedmiotem umowy deweloperskiej zawartej ze wskazanym Klientem (zgłoszonym przez Uczestnika i potwierdzonym przez Organizatora) oraz
  b. Klient wpłacił co najmniej 20% wartości ww. umowy
 4. Potwierdzeniem sprzedaży mieszkania jest uzyskanie przez Uczestnika potwierdzenia wystawionego przez Organizatora zawierającego dane personalne Uczestnika oraz dane Klienta (w tym nr sprzedanego mieszkania, jego powierzchnia, data podpisania umowy).
 5. Wszystkie warunki, o których mowa w § 2 ust. 1, 3.a i 4 muszą zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2024 r.
 6. Uczestnik, który spełnił warunki uprawniające go do otrzymania nagrody w ramach Akcji Promocyjnej, zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody w drodze mailowej, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

§3. NAGRODA

 1. Organizator przewidział następujące nagrody rzeczowe dla Uczestników określonych w par. 1 ust. 5

  a. Za pierwszego nowego Klienta, który zawrze z Organizatorem umowę deweloperską i dokona wpłaty w wysokości 20% wartości tej umowy, do wyboru jedna z nagród:

  • Telewizor Samsung 50’’
  • Oczyszczacz powietrza Rowenta lub Philips
  • Żelazko systemowe Philips PerfectCare Elite
  • Odkurzacz iRobot ROOMBA e7
  • Ekspres ciśnieniowy do kawy KRUPS lub DeLonghi
  • Aparat cyfrowy Sony DSC-HX400V
  • Wyciskarka wolnoobrotowa Hurom lub Kuvings
  • Odkurzacz pionowy Philips PowerPro Aqua 3w1

wraz z dodatkową nagroda pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.

Uczestnik ma prawo dokonać wyboru jednej z nagród wymienionych w niniejszym punkcie, zgłaszając swój wybór Organizatorowi w drodze mailowej na adres polecajnas@develia.pl w terminie 2  miesięcy liczonych od dnia, w którym Uczestnik otrzymał informację o przyznaniu mu nagrody. Informację o przyznaniu nagrody uznaje się za doręczoną w momencie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia (również w formie elektronicznej – mail) przez Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie przekaże Organizatorowi informacji na temat wybranej nagrody we wskazanym powyżej terminie lub nie potwierdzi otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody w terminie miesiąca od dnia jej wysłania przez Organizatora, zostanie ona przyznana według wyboru Organizatora. Organizator dopuszcza możliwość zmiany nagrody rzeczowej wymienionej powyżej (na inną, o tych samych lub nie gorszych właściwościach oraz o takiej samej lub wyższej wartości) w przypadku braku jej dostępności u wybranego dostawcy.

b. Za drugiego nowego Klienta, który zawrze z Organizatorem umowę deweloperską i dokona wpłaty w wysokości 20% wartości tej umowy, karta przedpłacona o wartości 4 000 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości karty przedpłaconej.

c. Za trzeciego oraz każdego kolejnego nowego Klienta, który zawrze z Organizatorem umowę deweloperską i dokona wpłaty w wysokości 20% wartości tej umowy, karta przedpłacona o wartości 6 000 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości karty przedpłaconej.

2. Organizator przewidział dla Uczestników określonych w par. 1 ust. 6 nagrodę w postaci karty przedpłaconej Sodexo o wartości 2200 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.

3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ustępach 1, 2 powyżej, przeznaczona jest w całości na pokrycie należnego podatku dochodowego od nagrody zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 t.j.). Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz jest w całości potrącona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej. Wobec powyższego Uczestnicy zobowiązani są do podania wszystkich danych niezbędnych do przygotowania odpowiednich deklaracji podatkowych.

4. Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

5. Odbiór nagród przez Uczestników Akcji Promocyjnej nastąpi w biurze sprzedaży Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy liczonych od dnia, w którym Uczestnik otrzymał informację o możliwości odbioru nagrody, przesłanej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie o możliwości odbioru nagrody uznaje się za doręczone w momencie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia (również w formie elektronicznej – mail) przez Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie potwierdzi otrzymania informacji w sposób opisany powyżej, w terminie miesiąca od dnia jej wysłania przez Organizatora jak również w przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przechodzi ona na rzecz Organizatora Akcji Promocyjnej.

6. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiające wręczenie nagrody, nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie oraz za niepotwierdzenie przez Uczestnika otrzymania informacji o możliwości odbioru nagrody w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika i – z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu – polecanej przez niego osoby trzeciej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych przez Administratora wskazane są w klauzulach informacyjnych przy uzupełnianych przez Uczestnika/osobę polecaną formularzach.
 3. Dane osobowe osoby polecanej podane przez Uczestnika w formularzu nie są zapamiętywane przez Administratora, w szczególności w ramach serwisu internetowego www.develia.pl. Dane te są wykorzystywane jedynie do utworzenia wiadomości e-mail z linkiem skierowanej do osoby polecanej z prośbą o potwierdzenie jej chęci wzięcia udziału w akcji promocyjnej Polecaj i odbieraj nagrody w ciągu 5 dni. Dopiero po wyrażeniu zgody przez osobę polecaną dane osoby polecanej zostaną przekazane do Biura Sprzedaży Organizatora.
 4. Uczestnik, w przypadku zmiany jego danych osobowych, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić́ o tym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę̨ danych uniemożliwiającą przekazanie nagrody. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 5. W razie wycofania wyrażonej przez Uczestnika zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych Uczestnik ma na uwadze fakt, że traci prawo do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 6. Wysyłając dane osobowe osób trzecich za pośrednictwem formularza develia.pl/polecaj Uczestnik oświadcza i potwierdza, że osoby te wyraziły zgodę̨ na przekazanie ich danych osobowych Organizatorowi i ponosi wszelką odpowiedzialność́ za skutki niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych osobowych osób trzecich w minimalnym zakresie umożliwiającym identyfikację i kontakt z osobą trzecią tj. imię̨, nazwisko oraz adres e-mail, lokalizacja (miasto inwestycji). Zakazane jest przekazanie danych w zakresie szerszym niż̇ wskazany w zdaniu poprzednim, a wszelką odpowiedzialność́ za naruszenie ponosi Uczestnik.
 8. Odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich na skutek złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń́, w tym w zakresie zgody na udostępnienie danych osoby trzeciej Organizatorowi, ponosi wyłącznie Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie danych osobowych osoby trzeciej, w tym również̇ za incydenty i naruszenia powstałe w związku z posiadaniem ich przez Uczestnika, w szczególności takie jak utrata danych, ich przechwycenie, udostepnienie osobom nieupoważnionym czy niewłaściwe wykorzystanie Danych przez Uczestnika.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny będzie w biurze sprzedaży Organizatora. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Promocyjnej Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Akcja Promocyjna Nagroda za polecenie” na adres Spółki. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, w tym rodzaju nagród przyznawanych w Akcji Promocyjnej, a także do zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Akcji Promocyjnej z czasu jego trwania lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszej Akcji Promocyjnej wchodzą w życie z dniem 01.01.2024 r. i w całości zastępują postanowienia dotychczasowego regulaminu określającego zasady udziału w Akcji Promocyjnej pod nazwą „Polecaj nas i odbieraj nagrody” z dnia 01.01.2023 r.