Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w spółce to 447 558 311 (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście).

Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 447 558 311 (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście).

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Więcej informacji nt. akcjonariatu znajdą Państwo na stronie https://develia.pl/pl/akcjonariat