Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny z wnioskiem akcjonariuszy

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka"), przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Develia S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu 18 grudnia 2019 r. w raporcie bieżącym nr 49/2019.

Porządek obrad

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat