Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny z wnioskiem akcjonariuszy

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka"), przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Develia S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Sky Tower (Sala Konferencyjna w Sky Tower na II piętrze nad pasażem handlowym, winda bezpośrednio z parkingu) we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-333 Wrocław, w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu 10 sierpnia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 32/2020.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką LC Corp Invest XXI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  Develia S.A..
 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat