Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny z wnioskiem akcjonariuszy

Zarząd LC Corp SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka"), niniejszym przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp SA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu 6 kwietnia 2017 r. w raporcie bieżącym nr 35/2017.     

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 14. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki oddzielnymi  grupami na podstawie art. 385 § 3 KSH:
  a) Wybór członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. w drodze głosowania oddzielnymi  grupami
  b)  Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.