Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny z wnioskami akcjonariuszy

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka”), przedstawia zamieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki w budynku Arkady Wrocławskie we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu 5 czerwca 2023 r. w raporcie bieżącym nr 26/2023.

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.
 • Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
 • Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia programu motywującego na lata 2021-2024 dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki „Uchwała Zmieniana”, zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2022r.
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat