Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny z wnioskami akcjonariuszy

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka”), przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2024 r. godz. 12:00 w siedzibie Spółki w budynku City Forum – City 1, we Wrocławiu, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2024 r. w raporcie bieżącym nr 32/2024.

 

1)       Otwarcie Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad.

5)       Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.

6)       Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023”).

7)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

8)       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.

9)       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

10)     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.

11)     Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

12)     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.

13)     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.

14)     Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.

15)     Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.

16)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz jej kluczowych pracowników na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.

17)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

18)     Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

19)     Zamknięcie Zgromadzenia.