Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o cenie akcji oferowanych LC Corp S.A.

Zarząd spółki LC Corp S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2007 r. LC Corp S.A. oraz LC Corp B.V. (Akcjonariusz Sprzedający istniejące akcje Emitenta w ramach Oferty), w porozumieniu z UniCredit CA IB Polska S.A. pełniącym w Ofercie funkcję Oferującego, a także Głównego Menedżera Oferty oraz Zarządzającego Księgą Popytu, ustalili Cenę Akcji Oferowanych (która odnosi się zarówno do Nowych Akcji jak i do Akcji Sprzedawanych) w ramach Oferty na poziomie PLN 6.50 (słownie: sześć złotych, 50/100).

Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Głównym Menedżerem Oferty ustalili także, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniesie 163.000.000 Akcji (w tym 57.000.000 Nowych Akcji oraz 106.000.000 istniejących Akcji) oraz, że Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w następujący sposób: 20% Akcji Oferowanych zostanie zaoferowanych Inwestorom Detalicznym w ramach Transzy Detalicznej, natomiast pozostałe Akcje Oferowane zostaną zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym w ramach Transzy Instytucjonalnej.

Oferta będzie prowadzona na podstawie Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2007 r. wraz z aneksem nr 1 do Prospektu, zatwierdzonym w dniu 15 czerwca 2007 r., które zostały opublikowane w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: develia.pl oraz na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.gpw.pl.

Niniejszy komunikat jest publikowany zgodnie z ustalonym w treści Prospektu sposobem przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej i Transzy Instytucjonalnej. Wszystkie terminy, które są pisane w niniejszym komunikacie z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z definicjami zamieszczonymi w Prospekcie.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat