Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Działając w imieniu i na rzecz Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako: „Spółka”) w związku z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nexity Polska sp. z o.o. z siedzibą w przez Spółkę wskazujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dotychczas zgodnie z przepisami prawa przez Nexity Polska sp. z o.o. została spółka Develia S.A.

Czyniąc zadość art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Nowym administratorem danych osobowych jest spółka Develia S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, KRS: 0000253077, NIP: 8992562750, REGON: 020246398, kapitał zakładowy: 447 558 311 zł, działająca w imieniu własnym lub pozostałych spółek z grupy DEVELIA  (dalej: Administrator). Dane osobowe są współadministrowane z prowadzącą daną inwestycję spółką z grupy Nexity , z którą podpisał/-a Pan/Pani umowę (dalej: Deweloper)

 

U Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@develia.pl

 

Podstawy prawne, cele i pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych przez Dewelopera oraz Develia S.A.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy rezerwacyjnej (dalej: Umowa) w tym kontakt we wszelkich sprawach związanych z zawarciem Umowy i jej wykonaniem, oraz dokonanie niezbędnych czynności na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 2. spełnienie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z Umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
 3. obrona przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z Umową, a także realizacja roszczeń z tytułu rękojmi – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń;

Podstawy prawne, cele i pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych wspólnie przez Develia S.A.

 1. w razie wyrażenia zgody marketingowej – wysyłka na podany przez Panią/Pana adres e-mail lub numer telefonu informacji i ofert handlowych dotyczących usług i produktów, w szczególności inwestycji budowlanych realizowanych przez Administratora, spółki z grupy DEVELIA oraz partnerów biznesowych Administratora, w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda na marketing bezpośredni zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 2. w zakresie przetwarzania w związku z marketingiem bezpośrednim – monitorowanie i poprawa jakości oferowanych produktów i usług, w tym w ramach ankiety satysfakcji klienta, oraz tworzenie w tym celu zestawień, analiz, statystyk, raportów, w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegający na chęci zapewnienia jak najwyższej jakości usług w celu osiągniecia maksymalnych zysków.

W celu związanym z przygotowywaniem oferty i projektu umowy podanie przez Państwa danych jest niezbędne. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania opisanych w punkcie 1-3 czynności przez czas wynikający z przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

W zakresie zgody na kontakt marketingowy Administratora podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. W tym zakresie dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

W przypadku gdy dane przetwarzane są w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, przetwarzane będą do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto dane zostaną usunięte w każdym przypadku, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

 1. dostęp do treści swoich danych,
 2. sprostowanie danych,
 3. modyfikacja danych.
 4. ograniczenie przetwarzania danych,
 5. usunięcie danych,
 6. przenoszenie danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika lub przetwarzanych w sposób zautomatyzowany jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 7. wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie i w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Panią/Pana interesów, praw lub wolności.

W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail  ochronadanych@develia.pl lub korespondencyjnie na adres:

 

DEVELIA S.A.

ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław

 

Ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO, na następujące dane kontaktowe:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

 

Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą spółkom z grupy DEVELIA oraz partnerom biznesowi Grupy, w tym:

 1. dostawcom rozwiązań informatycznych świadczącym dla nas usługi wsparcia technicznego i serwisowego,
 2. kancelariom notarialnym, w których dokonywane są czynności np. związane z umowami, aneksami,
 3. rzeczoznawcom oraz osobom wskazanym przez Nabywcę celem realizacji wyceny/inspekcji nieruchomości,
 4. kancelariom prawnym, w razie zaistnienia sporu,
 5. dostawcom stosowanych w marketingu rozwiązań informatycznych i agencjom marketingowym.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe nie będą świadomie przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ze względu jednak na korzystanie przez Administratora z usług dostawców oprogramowania i mechanizmów wspierających czynności marketingowe, może dojść do przetwarzania danych poza obszarem Unii Europejskiej, co przewidziane jest w regulaminach ww. usług.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednakże mogą być przedmiotem profilowania w zakresie tworzonych przez Administratora analiz i statystyk.

 

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat