Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie udziałów nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 6/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR w zw. z art. 17 ust 4 MAR - informacje poufne

Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. Develia Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 22 stycznia 2024 r. zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem umowę sprzedaży na podstawie której nabyła udziały łącznie wynoszące 5/10 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 4/8 położonej we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej 2-4 o łącznej powierzchni 4,3630 ha za łączną cenę netto 55.000.000,00 zł  powiększoną o podatek VAT tj. łączną cenę brutto 67.650.000,00 zł.

Spółka zamierza na powyższej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 1050 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to I kwartał 2025 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_6_2024_22_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat