Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

Raport bieżący 117/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), zgodnie z §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 19 października 2017 r. ustaliło skład Rady Nadzorczej Emitenta na 7 osób a następnie powołało z dniem 19 października 2017 r. do Rady Nadzorczej: Pana Michała Hulbój, Pana Michała Kowalczewskiego, Pana Jacka Osowskiego, Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, Pana Johna Richarda Banka, Pana Pawła Małyska oraz Pana Grzegorza Grabowicza.

Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój a funkcję Wiceprzewodniczącego Panu Michałowi Kowalczewskiemu.

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, wszyscy nowi Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgody na kandydowanie oraz oświadczyli że spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

 

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymane notki biograficzne powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat