Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Strategia Grupy Develia na lata 2024-2028

Raport bieżący 25/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki „Strategię Grupy Develia na lata 2024-2028” („Strategia”).

Celem Strategii jest wskazanie potencjału rozwoju spółki Develia na bazie analizy spółki, rynku i konkurencji. Strategia przewiduje zwiększenie wartości Spółki poprzez zwiększenie skali działalności i jednocześnie zapewnienie Grupie bazy pod dalszy rozwój w wybranych segmentach rynku nieruchomości. Grupa planuje dalszy rozwój w segmencie mieszkaniowym i kontynuację procesu sprzedaży aktywów w segmencie biurowym i handlowym.  Odzyskany kapitał planuje się reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe w tym mieszkania i segment PRS.

W ramach Strategii Grupa Develia planuje:

 • Dalsze istotne zwiększanie skali działania w segmencie mieszkania na sprzedaż do poziomu sprzedaży 4 500 mieszkań w 2028 r.
 • Systematyczne uzupełnianie i zabezpieczenie banku gruntów zapewniającego średnio ponad 4-letnią sprzedaż mieszkań. Zwiększanie bazy gruntów zabezpieczanych warunkowo
 • Kontynuacja rozwoju biznesu poprzez nawiązywanie partnerstw oraz transakcje M&A
 • Dywersyfikacja działalności w wyniku realizacji projektów PRS oraz akademików
 • Rozwój własnego wykonawstwa w ramach grupy kapitałowej
 • Zwiększenie rozpoznawalności i świadomości marki oraz aktywna budowa marki atrakcyjnego pracodawcy
 • Wdrożenie strategii ESG, w tym raportowanie i operacjonalizacja planu ograniczenia emisji,
  i modelowych rozwiązań w tym zakresie w budownictwie mieszkaniowym

Założone wskaźniki oceny realizacji Strategii obejmują m.in.

 • Zwiększenie skali działania z blisko 2.700 do poziomu 4.500(w 2028 r.)
  w segmencie mieszkaniowym, wzrost udziału do 7-8% na rynkach, na których działa spółka
 • Budżet na zakupy gruntów i M&A ponad 500 mln PLN średniorocznie. Zwiększenie bazy gruntów zabezpieczonych warunkowo. Zbudowanie banku gruntów na ok. 15 800 lokali w 2028 r., uwzględniając grunty zabezpieczone warunkowo
 • Dywersyfikacja działalności poprzez realizację projektów w segmencie PRS i akademików – minimum 2 projekty średniorocznie
 • Potencjał dywidendowy ok. 1.350 mln PLN wypracowany w latach 2024-2028
 • Utrzymanie bezpiecznej struktury finansowania na poziomie benchmarków branży
  (dług netto/kapitały własne 0,20-0,40)
 • Zakończenie dezinwestycji aktywów segmentu komercyjnego – Arkady Wrocławskie i Kolejowa
 • Projekt Malin – realizacja projektu magazynowego w ramach JV

Strategia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dane zamieszczone w Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku przyszłych wyników, w tym finansowych Develia S.A. i stanowią jedynie informację na temat planowanych obszarów działania Emitenta i oraz Grupy Develia oraz potencjalnych kierunków rozwoju na lata 2024–2028.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ze względu na jej istotny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.