Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie

Raport bieżący 70/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka” ), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., nr 52/2022 z dnia 3 października 2022 r., nr 71/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., nr 14/2023 z dnia 29 marca 2023 r., nr 34/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz nr 46/2023 z dnia 28 września 2023 r. informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 r., Spółka, oraz spółka zależna od Emitenta – Arkady Wrocławskie S.A. („AW” lub „Sprzedający”) – w której Emitent posiada 100% akcji uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu, zawarła z Vastint Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży („Umowa Przedwstępna”) dotycząca sprzedaży przez (i) Sprzedającego prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie „Arkady Wrocławskie” położonym we Wrocławiu przy ul. Swobodnej numer 31-33 / Powstańców Śląskich 2-4 („Nieruchomość 1”) oraz sprzedaży przez (ii) Spółkę prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonym we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 7-11 („Nieruchomość 2”).

Cena za Nieruchomość 1 została ustalona na 38.690.409 EUR, a za Nieruchomość 2 na kwotę 4.209.591 EUR, które to ceny zostaną powiększone o należny podatek VAT („Cena”). Kupujący, po spełnieniu określonych warunków i ustanowieniu określonych zabezpieczeń ich zwrotu, zobowiązany będzie do wypłaty AW i Spółce zaliczek na poczet Ceny w łącznej wysokości 6.000.000 EUR powiększonej o należny podatek VAT.

Oczekuje się, że zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży powinno nastąpić do 30 sierpnia 2025 r. przy czym termin ten może zostać przedłużony („Umowa Przyrzeczona”). Zawarcie Umowy Przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń, w tym uzależnionych od spełnienia warunków zawieszających, do których należy między innymi: uzyskanie pisma dotyczącego spłaty kredytu od banku kredytującego AW, jak również uzyskanie interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania VAT, a także podjęcie szeregu czynności, m.in. związanych z przygotowaniem sprzedawanych Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 do sprzedaży.

Strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej w przypadkach określonych w Umowie Przedwstępnej, związanych z brakiem realizacji określonych w niej postanowień. Umowa Przedwstępna przewiduje możliwość zapłaty kar umownych w wysokości do 6.000.000 EUR w przypadku niespełnienia warunków zawieszających odpowiednio z winy Sprzedającego lub Kupującego.

Umowa Przedwstępna zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące oświadczeń i zapewnień Sprzedającego i Emitenta oraz zasady dotyczące odpowiedzialności Stron i zabezpieczenia ryzyk. W związku z Transakcją, w celu zabezpieczenia odpowiedzialności Emitenta oraz Sprzedającego za naruszenia oświadczeń i zapewnień, Emitent uzyska polisę ubezpieczeniową pokrywającą odpowiedzialność Emitenta oraz Sprzedającego z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień.

Emitent udzieli gwarancji korporacyjnej do kwoty 12.000.000 EUR na zabezpieczenie roszczeń Kupującego względem AW o zwrot kwot wypłaconych zaliczek oraz zapłatę kar umownych.

W skonsolidowanym raporcie kwartalnym na 30 września 2023 roku, Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 były prezentowane jako aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, a ich wycena bilansowa wynosiła łącznie 42.400.000 EUR. Z uwagi na fakt, iż ostateczna wysokość Ceny uzależniona jest od zmiennych, Emitent odrębnie poinformuje o wpływie sprzedaży Nieruchomości na skonsolidowany wynik finansowy grupy Emitenta.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Emitenta.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Załączniki:

RB_70_2023_19_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat