Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2018 roku

Raport bieżący 19/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. "Emitent" w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku zaplanowaną na dzień 15 maja 2018 roku informuje, iż:

I.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I kwartału 2018 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu EUR i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

  • wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w EUR i przeliczana na PLN, w kwocie 15.789 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych”
  • wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 5.229 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Koszty finansowe”

Wpływ opisanej w punkcie I zmiany kursu EUR (kurs EUR na dzień 31 marca 2018 roku wynosił 4,2085 zł tj. zanotował wzrost o 0,0376 zł w stosunku do kursu EUR na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wynosił 4,1709 zł), na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2018 roku wyniósł 10.560 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Zmiana kursu EUR ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek Grupy  Kapitałowej LC Corp S.A.

 

II.

Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I kwartału 2018 roku istotne kwotę będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

Wpływ ujęcia opisanej w punkcie II wyceny nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2018 roku wyniósł 7.689 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

 

Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz II na skonsolidowany wynik finansowy Grupy brutto za I kwartał 2018 roku wyniósł 18.249 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny.

 

III.

LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I kwartału 2018 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

  • otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2018 roku wyniosła 42.827 tys. zł,
  • opisanej powyżej w punkcie II wyceny nieruchomości Retro Office House, która miała znaczący wpływ na odwrócenie odpisu aktualizacyjnego na udziały Emitenta w spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 4.929 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy Emitenta za I kwartał 2018 roku.

Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A.

 

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat