Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Na Stabłowicach chcą wybudować promenadę osiedlową

Kto wie, być może już za kilka lat na wrocławskich Stabłowicach powstanie miejsce do wypoczynku i rekreacji. Pojawią się nowe sklepy, sporo zieleni, a także place zabaw i boiska do gry w piłkę. Przynajmniej taki jest plan urzędników. Co z tego wyjdzie – czas pokaże.

Wielu miesz­kań­ców Sta­bło­wic za naj­więk­szą atrak­cję swo­je­go osie­dla uważa park Sta­bło­wic­ki. – Poza tym nic tutaj nie ma – twier­dzi pan Łu­kasz, który miesz­ka na Sta­bło­wi­cach. Nie­któ­rzy na­zy­wa­ją nawet pe­ry­fe­ryj­ne osie­dle be­to­no­wą pu­sty­nią – bra­ku­je miejsc do za­ba­wy, spa­ce­ro­wa­nia i wy­po­czyn­ku. W przy­szło­ści ma się to zmie­nić.

Biuro Roz­wo­ju Wro­cła­wia chce, by za kilka lat w re­jo­nie ulic Wo­ja­now­skiej, Dak­ty­lo­wej, Ara­chi­do­wej i Piotr­kow­skiej po­wsta­ła pro­me­na­da osie­dlo­wa. W lutym na temat in­we­sty­cji mają się wy­po­wie­dzieć radni miej­scy. Być może wtedy też okaże się, kiedy plan urzęd­ni­ków mógł­by zo­stać zre­ali­zo­wa­ny.

Na razie wia­do­mo je­dy­nie, że z pro­men­dy osie­dlo­wej sko­rzy­sta­li­by wszy­scy miesz­kań­cy Sta­bło­wic, za­rów­no ci młod­si, jak i star­si. – To przy niej będą zlo­ka­li­zo­wa­ne skle­py, targ, parki, place zabaw, bo­iska czy biura i drob­ne usłu­gi – prze­ko­nu­je Prze­my­sław Ma­ty­ja z Biura Roz­wo­ju Wro­cła­wia.

– Po­mysł jest świet­ny. Obec­nie bar­dzo bra­ku­je tutaj za­dba­nej prze­strze­ni pu­blicz­nej czy miejsc han­dlo­wych. Oby tylko mia­sto zna­la­zło pie­nią­dze na ten cel, bo wizja za­po­wia­da się in­te­re­su­ją­co, na­to­miast we Wro­cła­wiu od lat bra­ku­je pie­nię­dzy na spra­wy ważne dla osie­dli – pod­kre­śla pan Łu­aksz ze Sta­bło­wic.

Zanim jed­nak na Sta­bło­wi­cach po­wsta­nie bul­war spa­ce­ro­wy oto­czo­ny zie­le­nią, skle­pa­mi, pla­ca­mi zabaw i bo­iska­mi do gry w piłkę, na osie­dlu trze­ba do­koń­czyć bu­do­wę ulicy Wo­ja­now­skiej, która dziś koń­czy się w szcze­rym polu. Plan za­kła­da, że do 2017 roku Wo­ja­now­ska ma się po­łą­czyć z ul. gen. Fiel­dor­fa, która bie­gnie przy Nowym Szpi­ta­lu Wo­je­wódz­kim.

http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/na-stablowicach-chca-wybudowac-promenade-osiedlowa/mgslw8

Tomasz Pajączek